Playmobil 6960 1.2.3 Construction Truck 123 รถก่อสร้าง

Product Description

ปี๊บ ปี๊บ! รถบรรทุกก่อสร้างกำลังผ่านเข้ามา เตรียมเครื่องมือและไปยังงานต่อไป แต่อย่าลืมหมวกแข็งของคุณ! วางเครื่องมือบนกะบะรถบรรทุกเพื่อขนย้ายไป สถานที่ก่อสร้าง สามารถใช้รถยก PLAYMOBIL (6959 แยกจำหน่าย)ยกของขึ้นรถบรรทุกเพื่อการก่อสร้าง ในชุดประกอบด้วย ฟิกเกอร์คนก่อสร้าง รถบรรทุก, เครื่องมือและสัญญาณการก่อสร้าง